Ứng dụng kỹ thuật SVM (Support Vector Machine) vào việc phân loại ý kiến đánh giá địa điểm du lịch từ mạng xã hội

Main Article Content

Ứng dụng kỹ thuật SVM (Support Vector Machine) vào việc phân loại ý kiến đánh giá địa điểm du lịch từ mạng xã hội

Tác giả

Nguyễn Huyền Trang

Tóm tắt

SVM (Support Vector Machine) là một phương pháp học có giám sát dựa trên lý thuyết học thống kê. Mục đích của SVM là sử dụng thuật toán học nhằm xây dựng một siêu phẳng làm cực tiểu hóa độ phân lớp sai của một đối tượng dữ liệu mới. SVM cũng là một trong những kỹ thuật được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm để sử dụng trong việc phân loại ý kiến về sản phẩm hay dịch vụ dựa trên khai phá dữ liệu. Bài báo này nhằm mục đích tìm hiểu và ứng dụng triển khai thực nghiệm kỹ thuật SVM trong bài toán phân loại ý kiến đánh giá Vịnh Hạ Long với 1213 ý kiến bằng tiếng Việt thu thập từ mạng xã hội Facebook. Qua 7 lần thực nghiệm kết quả tốt nhất thu được với độ chính xác gần 77%. Bài báo cũng là một gợi ý tốt cho những cá nhân muốn thử nghiệm các phương pháp học có giám sát vào bài toán phân loại y kiến đánh giá về một địa điểm du lịch bất kỳ.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
Tiểu sử Tác giả

Nguyễn Huyền Trang

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Huyền Trang; Email: trangnh@tnus.edu.vn.

Tài liệu tham khảo

  • Nguyễn Thị Lan Anh (2013). Nghiên cứu thuật toán học máy SVM và ứng dụng trong bài toán khai phá ý kiến phản hồi của khách hàng trên website. Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông.
  • Trần Cao Đệ và Phạm Nguyên Khang (2012). Phân loại văn bản với máy học vectơ hỗ trợ và cây quyết định. Tạp chí Khoa học 2012, 52–63.
  • Erik Cambria et al (2013). New Avenues in Opinion Mining and Sentiment Analysis. Published by the IEEE Computer Society, Pg 15–21.
  • Kushal Dave, Steve Lawrence, David M. Pennock (2003). Mining the Peanut Gallery: Opinion Extraction and Semantic Classification of Product Reviews. Proceedings of WWW, Pg 519–528.
  • Bing Liu (2011). Web data mining - Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data. Second Edition, Spinger.
  • Bing Liu (2012). Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan Claypool Publishers
  • Van Rijsbergen, C.J. (1979). Information Retrieval. Butterworth 1979.