Ban Trị sự và Thư ký

 

PHỤ TRÁCH TRỊ SỰ

PGS.TS. Văn Tiến Dũng

 

BAN THƯ KÝ

TS. Nguyễn Đình Sỹ

TS. Đào Xuân Thu

ThS. Trần Thị Minh Hà

KS. Lê Thị Vân Nhi

CN. Võ Thị Thu Nguyệt

CN. Y Zina Ksor