Ban Trị sự và Thư ký

 

PHỤ TRÁCH TRỊ SỰ

TS. Nguyễn Đình Sỹ

 

BAN THƯ KÝ

KS. Lê Thị Vân Nhi

CN. Võ Thị Thu Nguyệt

CN. Y Zina Ksor

TS. Dương Quốc Huy