Thông tin cho bạn đọc

Tạp chí Khoa học Tây Nguyên là một tạp chí đa ngành. Tầm nhìn chúng tôi hướng đến là xây dựng một nền tảng để chia sẻ các kết quả học thuật và nghiên cứu trong các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Nông nghiệp, Công nghệ, Sức khỏe, Giáo dục, Khoa học xã hội và Nhân văn.  Chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm của Quý độc giả và các Nhà khoa học trong và ngoài nước để cùng hợp tác phát triển Tạp chí.