Thông tin cho Tác giả

TẠP CHÍ KHOA HỌC TÂY NGUYÊN

ISSN 1859 - 4611 & 2815-648X

THỂ LỆ VIẾT BÀI

1. Bài viết chưa gửi đăng ở bất kỳ một ấn phẩm thông tin nào và được viết bằng tiếng Việt. Bài viết không được đăng sẽ không gửi trả lại tác giả. 

2. Bài viết phải cô đọng, xúc tích, nêu bật được những kết quả nghiên cứu của tác giả và phải theo cấu trúc của một bài báo khoa học, bao gồm các phần cụ thể

2.1. Tiêu đề tiếng Việt

2.2. Tên tác giả, nhóm tác giả

2.3. Tóm tắt tiếng Việt

2.4. Từ khóa tiếng Việt

2.5. Mở đầu

2.6. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

2.7. Kết quả và thảo luận

2.8. Kết luận

2.9. Tiêu đề tiếng Anh

2.10. Tóm tắt tiếng Anh (Summary)

2.11. Tên tác giả, nhóm tác giả (tiếng Anh)

2.12. Từ khóa tiếng Anh (Keywords)

2.13. Tài liệu tham khảo

3. Trong phần tài liệu tham khảo, ghi các thông tin cần thiết theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên công trình, nhà xuất bản, nơi xuất bản (hoặc tên tạp chí, tập, số, năm xuất bản đối với tạp chí). Tất cả đều viết bằng tiếng của nước đã xuất bản ấn phẩm, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch.

4. Bài viết được đánh máy bằng vi tính trên khổ giấy A4, dài không quá 06 trang theo định dạng sau: Font chữ Time new roman, cỡ chữ 11, dãn dòng đơn, lề trên: 2cm, lề dưới: 2cm, lề trái: 3cm, lề phải: 2cm; chia thành 2 cột, khoảng trắng giữa 2 cột có độ rộng 1cm. Các công thức toán học nên dùng MS Equation hoặc phần mềm MathType, các hình vẽ, biểu đồ nên dùng các công cụ vẽ biểu đồ, hình họa trong Word hoặc Excel.

5. Cuối bài viết đề nghị tác giả hoặc nhóm tác giả ghi rõ: Họ, tên, địa chỉ, điện thoại, e-mail và chữ ký của tác giả để tiện liên lạc.

6. Qui định chi tiết về định dạng bài báo khoa học, xin download và xem tại đây

7. Chi phí đăng bài hiện tại là 600,000 vnd/bài, tác giả cần hoàn thành việc nộp lệ phí khi bài đã được Ban biên tập sơ duyệt và chấp nhận gửi phản biện. 

8. Việc nhận bài và liên lạc với tác giả trong quá trình gửi phản biện được thực hiện qua hệ thống gửi bài và phản biện online của website tạp chí. Các vấn đề khác liên hệ qua email: tapchikhoahocdhtn@ttn.edu.vn