Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bài.

Điều kiện nộp bài

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài viết của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài viết có thể bị trả lại cho tác giả nếu không tuân thủ theo những hướng dẫn này.

 1. Về sự phù hợp với mục đích - phạm vi của Tạp chí đã được công bố;
 2. Về sự tuân thủ các chính sách gửi bài, phản biện, biên tập mà Tạp chí đã được công bố;
 3. Về sự phù hợp với thể lệ của bài viết đã được công bố;
  • File bản thảo (độ dài, font chữ);
  • Tiêu đề, tóm tắt, từ khóa bằng tiếng Anh và tiếng Việt;
  • Bảng, hình, số liệu;
  • Trích dẫn;
  • Hình thức và các lỗi chính tả.
 4. Về các thông tin cần cung cấp của Tác giả (họ tên, học hàm-học vị, nơi công tác, chức vụ, email và số điện thoại lạc), và các cam kết khác mà Tạp chí yêu cầu.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Các thông tin mà tác giả cung cấp cho Tòa soạn sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba nào khác, hoặc dùng vào bất cứ mục đích nào khác.


Hướng dẫn dành cho Tác giả

 1. Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên  là nơi công bố, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong các lĩnh vực nghiên cứu thuộc phạm vi của Tạp chí.
 2. Tác giả cam kết bài viết không được gửi cùng lúc nhiều tạp chí và chưa từng được xuất bản tại các tạp chí, kỷ yếu khoa học, ấn phẩm khác ở dạng tóm tắt hay toàn văn (dưới dạng bản in hay bản điện tử). Tác giả không gửi bài viết đến các tạp chí, ấn phẩm có xuất bản khác cho đến khi có quyết định cuối cùng từ Tòa soạn (không được xét duyệt xuất bản).
 3. Các bài viết khoa học gửi đến Tạp chí phải bảo đảm đủ các yếu tố của Điều kiện nộp bài tại Tạp chí. Để chuẩn bị tốt cho quá trình nộp bài viết, Tác giả vui lòng tham khảo Hướng dẫn dành cho tác giả.
 4. Bài viết được trình bày trên file Word, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, có độ dài tối đa không quá 7.000 từ (khoảng 15 trang đánh máy khổ A4 bao gồm cả tài liệu tham khảo). Tác giả có thể tham khảo thêm các chi tiết khác tại Quy định định dạng chính thức được công bố bởi Tạp chí.
 5. Các thông tin về tất cả các tác giả của bài viết bao gồm Họ và tên, học hàm - học vị, chức vụ, nơi công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email phải được kê khai đầy đủ trong Cover letter cũng như khi nộp bài viết trên hệ thống trực tuyến của Tạp chí.
 6. Tòa soạn công bố chi tiết các Chính sách và Quy trình nhận bài, phản biện, biên tập, và xuất bản bài viết (bao gồm thời gian cho từng giai đoạn).
 7. Tạp chí thực hiện chính sách thu phí đối với tất cả các bài viết.
 8. Truy cập mở đối với tất cả các bài báo đã xuất bản bản (tiếng Anh – tiếng Việt) trên hệ thống trực tuyến của Tạp chí.
 9. Bạn đọc và các tác giả có thể đặt mua tạp chí thông qua địa chỉ của Tòa soạn.