Vận dụng mô hình học trải nghiệm của David Kolb trong giảng dạy học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2 cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Tây Nguyên

Main Article Content

Vận dụng mô hình học trải nghiệm của David Kolb trong giảng dạy học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2 cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Tây Nguyên

Tác giả

Lê Thị Cẩm Lệ

Tóm tắt

Bài báo trình bày cơ sở lí luận về mô hình của David Kolb, trình bày đặc điểm của học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2 (RLNVSPTX 2). Bài viết cũng đề xuất được quy trình giảng dạy gồm 5 bước từ mô hình gốc của David Kolb và vận dụng quy trình đó vào giảng dạy học phần RLNVSPTX 2 cho sinh viên (SV) ngành Giáo dục Tiểu học (GDTH), Trường Đại học Tây Nguyên.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử Tác giả

Lê Thị Cẩm Lệ

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Lê Thị Cẩm Lệ; ĐT: 0965368702; Email: ltcle@ttn.edu.vn

Tài liệu tham khảo

  • Ban chấp hành Trung ương (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
  • Dương Văn cường, Thái Thế Hùng và Nguyễn Tiến Long (2020),Vận dụng mô hình dạy học trải nghiệm để dạy học thiết kế kĩ thuật trong đào tạo nghề cắt gọt kim loại trình độ cao đẳng, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt (4/2020).
  • Hoàng Thị Hạnh (2016), Kĩ năng cơ bản của sinh viên trong thực tập sư phạm, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  • Trần Văn Hoan (2020), Vận dụng mô hình học tập trải nghiệm trong thiết kế và tổ chức dạy học học phần Xác suất thống kê cho SV khối ngành kinh tế trường đại học Lạc Hồng, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt (5/2020).
  • Lê Thị Cẩm Lệ, Nguyễn Thanh Hưng (2022), Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 2 thông qua vận dụng mô hình của David Kolb trong tổ chức học tập trải nghiệm, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số 136 (7/2022)
  • Võ Trung Minh (2014), Vận dụng mô hình giáo dục trải nghiệm (David Kolb) trong dạy học ở tiểu học, Tạp chí Giáo dục, Số 322 (4/2024).
  • Phan Thị Thúy Phượng (2018), Vận dụng mô hình học trải nghiệm của David Kolb trong dạy học các học phần thực hành thuộc chuyên ngành Quản trị văn phòng, Tạp chí Giáo dục, Số 427 (4/2018).
  • Trường Đại học Tây Nguyên (2021), Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học.
  • David Kolb (1984), Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Prentice Hall, USA.
  • Kappa Delta Pi (1998), Experience and education, New York.