Tính toán phổ sóng điều hòa bậc cao của nguyên tử hydro trong trường laser kết hợp với điện trường tĩnh

Main Article Content

Tính toán phổ sóng điều hòa bậc cao của nguyên tử hydro trong trường laser kết hợp với điện trường tĩnh

Tác giả

Nguyễn Thị Hiền

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng bằng phần mềm QPROP 3.0 nhằm nghiên cứu phổ HHG và ảnh hưởng của cường độ điện trường tĩnh lên phổ HHG của nguyên tử hydro trong trường laser kết hợp với điện trường tĩnh. Khảo sát phổ HHG của nguyên tử hydro trong trường laser tuyến tính, chúng tôi thu được kết quả phù hợp với công trình (Tulsky, V & Dieter, B., 2020) và phù hợp với tính toán cổ điển. Ngoài ra, khi cường độ điện trường tĩnh tăng trong quá trình tương tác giữa nguyên tử với điện trường của laser kết hợp với điện trường tĩnh, cường độ HHG ở các bậc lẻ bị giảm, cường độ HHG ở các bậc chẵn tăng lên trong vùng miền phẳng. Điều này hợp lý vì cường độ của điện trường tĩnh tăng dẫn đến phá vỡ tính đối xứng theo thời gian của hệ nguyên tử và laser. Nghiên cứu này góp phần giảm thời gian và tài nguyên tính toán so với bài toán khảo sát phân tử bất đối xứng trong trường laser.


Article Details

Chuyên mục
Khoa học Tự nhiên
Tiểu sử Tác giả

Nguyễn Thị Hiền

Khoa Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Hiền; ĐT: 0977932991; Email: nthien@ttn.edu.vn.

Tài liệu tham khảo

 • Bauer, D., Koval, P. (2006). QPROP: A Schrodinger-solver for intense laser-atom interaction, Comput. Phys. Comm. 1745, 396–421.
 • Bavli, R and Metiu, H. (1993). Properties of an electron in a quantum double well driven by a strong laser: Localization, low-frequency, and even-harmonic generation, Phys. Rev. A, 47, 3299-3310
 • Chen, Y. J. Fu, L. B. and Liu, J. (2013). Asymmetric Molecular Imaging throughDecoding Odd-Even High-Order Harmonics, Phys.Rev. Lett, 111 (7) 073902-073907.
 • Corkum, P. B. (1993). Plasma perspective on strong field multiphoton ionization, Phys. Rev. Lett.71 (13), 1994-1997
 • Frumker, E., Kajumba, N., Bertrand, J. B., Hebeisen, C. T., Hockett, P., Spanner, M., Patchkovskii, S., Paulus, G. G., Villeneuve, D. M., Naumov, A., Corkum, P. B. (2012). Probing polar molecules with high harmonic spectroscopy, Phys.Rev. Lett, 109 (23) 233904-233909.
 • Itatani, J., Levesque, J., Zeidler, D., Niikura, H., Pepin, H., Kieffer J. C., Corkum P. B and Villeneuve D. M. (2004). Tomographic imaging of molecular orbitals, Nature 432, 867-871.
 • Krausz, F and Ivanov, M. (2009). Attosecond physics, Rev. Mod. Phys. 81 (1), 163-234.
 • Lein, M., Hay, N., Velotta, R., Marangos, J. P, and Knight, P. L. (2002). Role of the Intramolecular Phase in High-Harmonic Generation, Phys. Rev. Lett. 88 (18), 183903 (1-4).
 • Lewenstein, M., Balcou, Ph., Ivanov M. Yu., Anne L'Huillier, and P. B. Corkum P. B. (1994). Theory of high-harmonic generation by low-frequency laser fields, Phys. Rev. A 49 (3), 2117-2132.
 • Mosert, V., Bauer, D. (2016). Photoelectron spectra with Qprop and t-SURFF, Comput. Phys. Comm. 207, 452-463.
 • Shafir, D., Soifer, H., Bruner B. D., Dagan, M., Mairesse, Y., Patchkovskii, S., Ivanov M. Yu., Smirnova, O and N. Dudovich. (2012). Nature 485, 343-346.
 • Tulsky, V., Dieter, B. (2020). Qprop with faster calculation of photoelectron spectra, Comp. Phys. Comm. 251, 107098-107107.
 • Wolter, B., Pullen, M. G., Le, A.-T., Baudisch, M., Hemmer, M., Schroter, C. D., Ullrich, J., Pfeifer, T., Moshammer, R. (2016). Ultrafast electron diffraction imaging of bond breaking in di-ionized acetylene, Science 354, 308-312.
 • Zhao, K., Zhang, Q., Chini, M., Wu, Y., Wang, X., and Chang, Z. (2012). Tailoring a 67 attosecond pulse through advantageous phase-mismatch, Opt. Lett. 37 (18), 3891-3893.
 • Zinchenko K. S., & et al. (2021). Sub-7-femtosecond conical-intersection dynamics probed at the carbon K-edge, Science 371, 489-494.