Generalizations of young-type inequalities via quadratic interpolation

Main Article Content

Generalizations of young-type inequalities via quadratic interpolation

Tác giả

Phan Thị Minh
Trần Quỳnh Mai
Dương Quốc Huy

Tóm tắt


In this paper, we give some new improvements of the famous works of F. Kittaneh, Y. Manasrah about Young's inequalities published on the J. Math. Anal. Appl. (2010) and Linear Multilinear Algebra (2011) via the theory of quadratic interpolations. As applications, we also establish corresponding inequalities for matrix and operator versions.


Article Details

Chuyên mục
Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
Tiểu sử của Tác giả

Phan Thị Minh

Trường THPT Phan Chu Trinh, Cư Jút, Đắk Nông;

Trần Quỳnh Mai

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk

Dương Quốc Huy

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk;
Tác giả liên hệ: Dương Quốc Huy; Tel: 0905616183; Email: duongquochuy@ttn.edu.vn.

Tài liệu tham khảo

  • Choi, D., Krnić, M., & Pecarić, J. (2017). Improved Jensen-type inequalities via linear interpolation and applications. J. Math. Inequal., 11(2), 301–322.
  • Dragomir, S. S. (2006). Bounds for the normalised Jensen functional. Bull. Austral. Math. Soc., 74(3), 471–478.
  • Kittaneh, F., & Manasrah, Y. (2010). Improved Young and Heinz inequalities for matrices. J. Math. Anal. Appl., 361(1), 262–269.
  • Kittaneh, F., & Manasrah, Y. (2011). Reverse Young and Heinz inequalities for matrices. Linear and Multilinear Algebra, 59(9), 1031–1037.
  • Manasrah, Y., & Kittaneh, F. (2015). A generalization of two refined Young inequalities. Positivity, 19(4), 757–768.
  • Zhao, J., & Wu, J. (2015). Operator inequalities involving improved Young and its reverse inequalities. J. Math. Anal. Appl., 421(2), 1779–1789.