Định lí kiểu trội cho hàm h − lồi mạnh và một số áp dụng

Main Article Content

Định lí kiểu trội cho hàm h − lồi mạnh và một số áp dụng

Tác giả

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Tóm tắt


Bài báo này của chúng tôi chỉ ra định lí trội nổi tiếng của Hardy-Littlewood-Pólya vẫn còn đúng cho lớp hàm h - lồi mạnh. Áp dụng của kết quả này, chúng tôi mở rộng một số bất đẳng thức nổi tiếng cho các hàm lồi suy rộng thuộc lớp hàm h - lồi mạnh.


Article Details

Chuyên mục
Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
Tiểu sử Tác giả

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Bích; ĐT: 0983048837; Email: ntnbich@ttn.edu.vn.

Tài liệu tham khảo

 • Từ Thị Việt Hà, Dương Quốc Huy (2019). Định lí kiểu trội cho các P -hàm và ứng dụng. Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên, 39.
 • Nguyễn Ngọc Huề, Phạm Thanh Thế (2021). Định lí kiểu trội cho hàm h - lồi và ứng dụng. Tạp chí Trường Đại học Tây Nguyên, 48.
 • Dương Quốc Huy (2018). Mở rộng định lí trội cho hàm lồi suy rộng và ứng dụng. Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên, 32.
 • Angulo, H., Giménez, J., Moros A. M., Nikodem, K. (2011). On strongly h - convex functions. Ann. Funct. Anal. 2, no. 2, 85–91.
 • Bougoffa, L. (2006). New inequalities about convex functions. J. Inequal. Appl. Math. 7, no. 4, 6-8. 6. Day, P. W. (1973). Decreasing rearrangements and doubly stochastic operators. Trans. Amer. Math. Soc. 178, 383-392.
 • Hardy, G. H., Littlewood, J. E. and Pólya, G. (1929). Some simple inequalities satisfied by convex functions. Messenger Math. 58, 145-152.
 • Hardy, G. H., Littlewood, J. E. and Pólya, G. (1934). Inequalities. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
 • Nikodem, K. (2015). Strongly Convex Function and Related Classes of Functions. In: Rassias, T.M.(eds.) Handbook of Function Equations. Functional Inequalities, vol 95, pp. 365-405. Springer Optimization and Its Application, New York.
 • Niculescu, C. P. and Persson, L. (2006). Convex functions and their applications. Springer Science + Business Media.
 • Niculescu, C.P., Roventa, I. (2017). Hardy-Littlewood-Pólya theorem of majorization in the framework of generalized convexity. Carpathian J. Math. 33, no. 1, 87-95.
 • Marshall, A. W., Olkin, I. (1981). Inequalities via Majorization–an introduction. Technical report No. 172, Standford University, California.