Quay trở lại Chi tiết Bài báo Định lí kiểu trội cho hàm h − lồi mạnh và một số áp dụng Tải xuống Tải xuống PDF