Tác động của cấu trúc sở hữu đến chất lượng lợi nhuận tại các ngân hàng niêm yết ở Việt Nam

Main Article Content

Tác động của cấu trúc sở hữu đến chất lượng lợi nhuận tại các ngân hàng niêm yết ở Việt Nam

Tác giả

Phạm Thị Thúy Hằng
Lê Thị Thùy Trang
Trần Thị Huyền Trang
Phạm Thị Thu Quanh

Tóm tắt

Nghiên cứu này phân tích dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của 17 Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) niêm yết trong giai đoạn 2011 - 2020 dựa trên mô hình nghiên cứu của M.D. Tran and N.H. Dang (2021). Kết quả nghiên cứu cho thấy sở hữu cá nhân trong nước làm tăng chất lượng lợi nhuận, trong khi sở hữu tổ chức trong nước và sở hữu nước ngoài có tác động ngược lại. Ngoài ra, nghiên cứu còn tìm ra bằng chứng sở hữu nhà nước làm giảm chất lượng lợi nhuận. Kết quả trên có thể được giải thích tốt bằng việc ứng dụng thuyết đại diện và giải thiết bất cân xứng thông tin. Nghiên cứu được kỳ vọng đem lại nhiều hàm ý chính sách cho nhà quản trị và nhà hoạch định chính sách trong việc đảm bảo tính minh bạch, công khai của báo cáo tài chính trong ngành ngân hàng.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Phạm Thị Thúy Hằng

Khoa Tài chính-Ngân hàng và Quản trị Kinh doanh, Đại học Quy Nhơn;
Tác giả liên hệ: Phạm Thị Thúy Hằng; ĐT: 0906401889; Email: phamthithuyhang@qnu.edu.vn.

Lê Thị Thùy Trang

Khoa Tài chính-Ngân hàng và Quản trị Kinh doanh, Đại học Quy Nhơn;

Trần Thị Huyền Trang

Khoa Tài chính-Ngân hàng và Quản trị Kinh doanh, Đại học Quy Nhơn;

Phạm Thị Thu Quanh

Khoa Tài chính-Ngân hàng và Quản trị Kinh doanh, Đại học Quy Nhơn;

Tài liệu tham khảo

 • A.H. (2016). Bộ Tài chính yêu cầu Vietinbank, BIDV trả cổ tức bằng tiền mặt. Báo Tuổi trẻ online. Truy cập từ: https://tuoitre.vn/bo-tai-chinh-yeu-cau-vietinbank-bidv-tra-co-tuc-bang-tien-mat-1110559.htm
 • Đặng Ngọc Hùng, Đặng Thị Hậu, Phạm Thị Hồng Điệp (2019). Tổng quan chất lượng lợi nhuận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 54.2019, 96-102.
 • Huỳnh Lợi (2010). Lợi nhuận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và những cạm bẫy đối với nhà đầu tư. Cổng thông tin Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. Truy cập từ: https://www.sav.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=1713&l=Nghiencuutraodoi.
 • Nguyễn Thị Ngọc Trang và Bùi Kim Phương (2020). Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, 29, 05-20.
 • Thùy Vinh (2015). Sáp nhập ngân hàng: quyền lợi cổ đông nhỏ bị thiệt. Báo đầu tư online. Truy cập từ: https://baodautu.vn/sap-nhap-ngan-hang-quyen-loi-co-dong-nho-bi-thiet-d25913.html.
 • Ajay, Ranjitha & Madhumathi, R (2015). Institutional ownership and earnings management in India. Indian Journal of Corporate Governance, 8, 119-136.
 • Ali, Salsiah Mohd, Salleh, Norman Mohd & Hassan, Mohamat Sabri (2008). Ownership structure and earnings management in Malaysian listed companies: The size effect. Asian Journal of Business and Accounting, 1, 89-116.
 • Aygun, Mehmet, Ic, Suleyman & Sayim, Mustafa (2014). The effects of corporate ownership structure and board size on earnings management: Evidence from Turkey. International Journal of Business and Management, 9, 123.
 • Bruton, Garry D, Peng, Mike W, Ahlstrom, David, Stan, Ciprian & Xu, Kehan (2015). State-owned enterprises around the world as hybrid organizations. Academy of Management perspectives, 29, 92-114.
 • Capalbo, Francesco, Sorrentino, Marco & Smarra, Margherita (2018). Earnings management and state ownership: A literature review. International Journal of Business and Management, 13, 117-128.
 • Chen, Hanwen, Chen, Jeff Zeyun, Lobo, Gerald J & Wang, Yanyan (2010). Association between borrower and lender state ownership and accounting conservatism. Journal of Accounting Research, 48, 973-1014.
 • Cheng, CS Agnes & Reitenga, Austin (2009). Characteristics of institutional investors and discretion-ary accruals. International Journal of Accounting & Information Management.
 • Dechow, Patricia M & Dichev, Ilia D (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The accounting review, 77, 35-59.
 • Ding, Yuan, Zhang, Hua & Zhang, Junxi (2007). Private vs state ownership and earnings management: evidence from Chinese listed companies. Corporate Governance: An International Review, 15, 223-238.
 • Dvořák, Tomáš (2005). Do domestic investors have an information advantage? Evidence from Indonesia. The Journal of Finance, 60, 817-839.
 • Firth, Michael, Fung, Peter MY & Rui, Oliver M (2007). Ownership, two-tier board structure, and the informativeness of earnings–Evidence from China. Journal of accounting and public policy, 26, 463-496.
 • Ghani, Erlane K, Azemi, N & Puspitasari, Evita (2017). The Effect of Information Asymmetry and Environmental Uncertainty on Earnings Management Practices among Malaysian Technology-Based Firms. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 6, 178-194.
 • Guadalupe, Maria & Pérez-González, Francisco (2006). The impact of product market competition on private benefits of control, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University.
 • Guo, Jun, Huang, Pinghsun, Zhang, Yan & Zhou, Nan (2015). Foreign ownership and real earnings management: Evidence from Japan. Journal of International Accounting Research, 14, 185-213.
 • Han, Minghui, Ding, Ashley & Zhang, Hao (2022). Foreign ownership and earnings management. International Review of Economics & Finance.
 • Hoang, Trang Cam, Abeysekera, Indra & Ma, Shiguang (2019). Earnings quality and corporate social disclosure: The moderating role of state and foreign ownership in Vietnamese listed firms. Emerging Markets Finance and Trade, 55, 272-288.
 • Huynh, Toan Luu Duc, Wu, Junjie & Duong, An Trong (2020). Information Asymmetry and firm value: Is Vietnam different? The Journal of Economic Asymmetries, 21, e00147.
 • Jensen, Michael C & Meckling, William H (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3, 305-360.
 • Katz, Sharon P (2009). Earnings quality and ownership structure: The role of private equity sponsors. The accounting review, 84, 623-658.
 • La Porta, Rafael, Lopez-de-Silanes, Florencio, Shleifer, Andrei & Vishny, Robert (2000). Investor protection and corporate governance. Journal of financial economics, 58, 3-27.
 • Lemma, Tesfaye T, Negash, Minga, Mlilo, Mthokozisi & Lulseged, Ayalew (2018). Institutional ownership, product market competition, and earnings management: Some evidence from international data. Journal of Business Research, 90, 151-163.
 • Morck, Randall, Shleifer, Andrei & Vishny, Robert W. (1988). Alternative mechanisms for corporate control. National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA.
 • Mouselli, Sulaiman, Jaafar, Aziz & Goddard, John (2013). Accruals quality, stock returns and asset pricing: Evidence from the UK. International Review of Financial Analysis, 30, 203-213.
 • Ramalingegowda, Santhosh, Utke, Steven & Yu, Yong (2021). Common institutional ownership and earnings management. Contemporary Accounting Research, 38, 208-241.
 • Richardson, Vernon J (2000). Information asymmetry and earnings management: Some evidence. Review of quantitative finance and accounting, 15, 325-347.
 • Scott, William Robert & O’Brien, Patricia C (2003). Financial accounting theory, prentice hall Toronto.
 • Shaikh, Abdul Mateen & Shah, Syed Zulfiqar Ali (2012). Institutional ownership and discretionary accruals: Empirical evidences from Pakistani listed non-financial companies. Information Management and Business Review, 4, 217-222.
 • Shleifer, Andrei & Vishny, Robert W (1989). Management entrenchment: The case of manager-specific investments. Journal of financial economics, 25, 123-139.
 • Tran, Manh Dung & Dang, Ngoc Hung (2021). The Impact of Ownership Structure on Earnings Management: The Case of Vietnam. SAGE Open, 11, 21582440211047248.
 • Wang, Liu & Yung, Kenneth (2011). Do state enterprises manage earnings more than privately owned firms? The case of China. Journal of Business Finance & Accounting, 38, 794-812.
 • White, Halbert (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica: journal of the Econometric Society, 817-838.