Thực trạng chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây Nguyên

Main Article Content

Thực trạng chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây Nguyên

Tác giả

Lê Thế Phiệt
Võ Xuân Hội

Tóm tắtKết quả khảo sát 380 doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây Nguyên cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây Nguyên đã ứng dụng kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây Nguyên ứng dụng kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm tỷ lệ thấp và còn rất nhiều rào cản trong chuyển đổi số. Bài viết đã đề xuất các giải pháp về phía doanh nghiệp nhỏ và vừa và về chính sách hỗ trợ nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây Nguyên thời gian tới.
Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Lê Thế Phiệt

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên
Tác giả liên hệ: Lê Thế Phiệt, ĐT: 0913484099, Email:ltphiet@ttn.edu.vn.

Võ Xuân Hội

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

 • Nguyễn Mạnh Tuấn, Trương Văn Tú, Lê Ngọc Thạnh (2021). "Xây dựng mô hình hệ thống hỗ trợ quản trị chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á 32(7).
 • Nguyễn Tuấn Anh (2022). Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/2018/825809/tac-dong-cua-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-den-the-gioi%2C-khu-vuc-va-viet-nam.aspx
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2020). Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam, http://www.smesupport.gov.vn/tai-lieu-huong-dan-chuyen-doi-so-tai-viet-nam.
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021). Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2021: rào cản và nhu cầu chuyển đổi số.
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2022). Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2022, Nhà xuất bản Thống kê.
 • Chính phủ (2016). Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020.
 • Chính phủ (2020). Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030.
 • Lương Minh Huân (2020). Chuyển đổi số: giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19 và phát triển, Nhà xuất bản thông tin và truyền thông.
 • Bùi Thị Thanh, Nguyễn Xuân Hiệp (2019). Chuyển đổi số của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong bối cảnh đại dịch Covid-19, https://digital.lib.ueh.edu.vn/viewer/simple_document.php?subfolder=11/90/79/&doc=119079609815130374620468099243736882789&bitsid=39a9ab06-9aea-4ad8-9d16-163f48180225&uid=.
 • Baker, Mark (July 2014). Digital Transformation. ISBN 978-1500448486.
 • Matzler, K., Bailom, F., von den Eichen, S.F. and Anschober, M. (2016), Digital Disruption. Wie Sie Ihr Unternehmen auf das digitale Zeitalter vorbereiten, Vahlen, München.
 • Vial, G. (2021). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. Managing Digital Transformation, 13-66.