Ổn định tiệm cận của tập giả giá của các thành phần thuần nhất của môđun phân bậc

Main Article Content

Ổn định tiệm cận của tập giả giá của các thành phần thuần nhất của môđun phân bậc

Tác giả

Phạm Hữu Khánh

Tóm tắt

Cho  $$\Re =\underset{n\ge 0}{\mathop{\oplus }}\,{{R}_{n}}$$ là một đại số phân bậc chuẩn hữu hạn sinh trên $${{R}_{0}}=R$$ , trong đó (R,m) là vành Noether địa phương với iđêan cực đại m và $$\mathfrak{M}=\underset{n\ge 0}{\mathop{\oplus }}\,{{M}_{n}}$$ là $$\Re -$$ môđun phân bậc hữu hạn sinh. Trong bài báo này chúng tôi chỉ ra rằng, với mọi số nguyên $$i\ge 0$$, tập hợp $${{\left( \text{Psupp}_{R}^{i}({{M}_{n}})\backslash \text{Psupp}_{R}^{i-1}({{M}_{n}}) \right)}_{\ge i-2}}$$ ổn định khi n đủ lớn.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Tự nhiên
Tiểu sử Tác giả

Phạm Hữu Khánh

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Phạm Hữu Khánh; ĐT: 0905238905; Email: phkhanh@ttn.du.vn.

Tài liệu tham khảo

 • Brodmann, M. (1979). Asymptotic stability of Ass ( / ) R M I M n , Proc. Amer. Math. Soc., (1) 74, 16-18.
 • Brodmann, M. & Sharp, R.Y. (2002). On the dimension and multiplicity of local cohomology modules, Nagoya Math. J., 167, 2017-233.
 • Chau, T.D.M., Nga, N.T.K. & Nhan, L.T. (2021). Annihilator of local cohomology of homogeneous parts of a graded module, J. Algebra and Its Appl., 20, 2150092 (13 pages).
 • Cuong, N.T. & Hoang, N.V. (2008). On the vanishing and the finiteness of supports of generalized local cohomology modules, Manuscripta Math., (1) 126, 59-72.
 • Cuong, N.T., NHoang, N.V. & Khanh, P.H. (2010). Asymptotic stability of certain sets of associated prime ideals of local cohomology modules, Comm. Algebra, 38, 4416-4429.
 • Cuong, N.T., Nhan, L.T. & Nga, N.T.K. (2010). On pseudo supports and non Cohen-Macaulay locus of finitely generated modules, J. Algebra, 323, 3029-3038.
 • Macdonald, I.G. (1973). Secondary representation of modules over a commutative ring, Symp. Math., 11, 23-43.
 • McAdam, S. & Eakin, P. (1979). The asymptotic Ass, J. Algebra, 61, 71-81.
 • Melkersson, L. (1990). On asymptotic stability for sets of prime ideals connected with the powers of an ideal, Math. Proc. Camb. Phil. Soc., 107, 267 - 271.
 • McAdam, S. & Eakin, P. (1979). The asymptotic Ass, J. Algebra, 61, 71-81.
 • Rotthaus, C. & Sega, L.M. (2006). Open loci of graded modules, Trans. Amer. Math. Soc. 358, 4959– 4980.