Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông

Main Article Content

Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông

Tác giả

Nguyễn Thanh Trúc
Võ Xuân Hội
Huỳnh Thị Nga
Vũ Trinh Vương
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tóm tắtDựa trên các số liệu thứ cấp thu thập được và số liệu khảo sát từ 400 mẫu từ cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, bài viết này tập trung (i) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát trển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và (ii) đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông gồm: Điều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội, chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng lao động cá nhân, tuyển dụng và thu hút lao động, đào tạo và phát triển, y tế và chăm sóc sức khỏe, môi trường làm việc và quan hệ lao động. Để góp phần thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới cần: Cải thiện môi trường kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng lao động cá nhân người lao động dân tộc thiểu số, đổi mới hệ thống giáo dục đào tạo và pháp luật về lao động dân tộc thiểu số, hoàn thiện công tác tuyển dụng và bố trí sử dụng lao động người dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số gắn với đổi mới cơ chế quản lý phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trong thời gian tới.Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Thanh Trúc

Khoa kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thanh Trúc, ĐT: 0905467699, Email: nttruc@ttn.edu.vn.

Võ Xuân Hội

Khoa kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Huỳnh Thị Nga

Khoa kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Vũ Trinh Vương

Khoa kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk

Tài liệu tham khảo

  • Trần Thị Linh (2014). Phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Thái Nguyên. Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.
  • Phạm Minh Rỡ (2014). Phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.
  • Bùi Thị Phương Thảo (2015). Phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình. Luận án tiến sĩ. Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
  • Phạm Cao Tố (2020). Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Luận án tiến sĩ. Trường Đại học Lạc Hồng.
  • UBND tỉnh Đắk Nông (2021). "Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030".
  • Hồ Quang Vũ (2011). Phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. Luận văn thạc sĩ. Đại học Đà Nẵng.
  • Genc, K.Y. (2014). Environmental factors affecting human resources management activities of Turkish large firms. International Journal of Business and Management, 9(11): 102-122. https://doi.org/10.5539/ijbm.v9n11p102.
  • Haenisch, J.P. (2012). Factors affecting the productivity of government workers. SAGE Open, 2(1). https://doi.org/10.1177/2158244012441603.
  • Hunko, N. (2013). Factors influencing the formation of human resources. Economics and Sociology, 6(2): 65-72. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2013/6-2/6.
  • Kammar, S. (2011). External factors affecting human resources. Available online at: https://bit.ly/2GRtJI7.