Phát triển hợp tác xã trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp: Bài học từ Trung Quốc

Main Article Content

Phát triển hợp tác xã trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp: Bài học từ Trung Quốc

Tác giả

Phạm Văn Duẩn
Phan Công Sửu
Lê Đức Niêm

Tóm tắt

Bài viết này tìm hiểu sự phát triển của các hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) tại Trung Quốc từ các tổ chức hợp tác có quy mô nhỏ đến các HTXNN có quy mô lớn và chuyên môn hóa hơn. Đặc điểm chính trong chính sách phát triển HTXNN của Trung Quốc là thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân trong đó vai trò của chính phủ được duy trì. Cụ thể, các công ty tư nhân đã trở thành đối tác quan trọng của nhiều HTXNN song chính phủ Trung Quốc vẫn đóng vai trò quan trọng thông qua hỗ trợ tài chính và chính sách khuyến khích, ưu đãi. Công nghệ 4.0, chẳng hạn như kỹ thuật canh tác chính xác và dữ liệu lớn hay vạn vật kết nối, đang trở thành xu hướng trong phát triển HTXNN. Các nền tảng thương mại điện tử trở thành kênh quan trọng để tiếp cận người tiêu dùng đồng thời phát triển sản phẩm mới là chiến lược quan trọng duy trì tính cạnh tranh của HTXNN. Tuy nhiên, HTXNN ở Trung Quốc đối mặt với nhiều thách thức như quy mô nhỏ, khung pháp lý không rõ ràng, khó khăn về vận chuyển và biến đổi khí hậu.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Phạm Văn Duẩn

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Phan Công Sửu

Agribank Đắk Glong, huyện Đắk Glong, tỉnh Đăk Nông.

Lê Đức Niêm

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Lê Đức Niêm; ĐT: 0964061111; Email: Ldniem@ttn.edu.vn.

Tài liệu tham khảo

 • Barnett, A. D. (1953). "China's Road to Collectivization". Journal of Farm Economics, 35(2), 188–202. https://doi.org/10.2307/1233205
 • Bijman, J., and Hu, D. (2011). "The Rise of New Farmer Cooperatives in China". Evidence for Hubei Province. J. Rural Coop. 39, 99–113. https://doi.org/10.22004/ag.econ.163917
 • Chen, F., Xu, Z., & Luo, Y. (2023). False prosperity: Rethinking government support for farmers' cooperatives in China. Annals of Public and Cooperative Economics, 85.
 • Huang, J., & Zhi, H. (2019). "Agricultural cooperatives and rural development in China. In Handbook of Agricultural Economics", Volume 4 (pp. 625-664). Elsevier. https://doi.org/10.1016/bs.haeo.2019.06.001
 • Jia, L. (2015). "A Brief Summary of the Development of Farmer Cooperatives in China". Journal of Integrated Field Science, 12, 63-67.
 • Li, X., & Chen, L. (2019). "Analysis of the current situation and development trend of agricultural cooperatives in China". Journal of Agricultural Science and Technology, 21(9), 17-20.
 • Qu, Y., Zhang, J., Wang, Z., Ma, X., Wei, G., & Kong, X. (2023). "The Future of Agriculture: Obstacles and Improvement Measures for Chinese Cooperatives to Achieve Sustainable Development". Sustainability, 15(2), 974.
 • Sdreedhar (1969). "Co-Operation in China's Agriculture (1953–57)". India Quarterly, 25(2), 122–138. https://doi.org/10.1177/097492846902500202
 • Song, Y., Qi, G., Zhang, Y., & Vernooy, R. (2013). "Farmer cooperatives in China: diverse pathways to sustainable rural development". International Journal of Agricultural Sustainability, 12(2), 95–108. https://doi.org/10.1080/14735903.2013.858443
 • Zhen, Z., Fu, J., Long, W., & Chen, K. Z. (2022). "Risk sharing, benefit distribution and cooperation longevity: sustainable development of dairy farmer cooperatives in China". International Journal of Agricultural Sustainability, 20(5), 982-997.
 • Zou, Y., & Wang, Q. (2022). "Impacts of farmer cooperative membership on household income and inequality: Evidence from a household survey in China". Agricultural and Food Economics, 10(1).
 • Wu, L., Li, C., & Gao, Y. (2022). "Regional agricultural cooperatives and subjective wellbeing of rural households in China". Regional Science Policy & Practice, 14(S2), 138-158.
 • Yu, L., & Nilsson, J. (2021). "Farmers' Assessments of Their Cooperatives in Economic, Social, and Environmental Terms: An Investigation in Fujian, China". Frontiers in Environmental Science, 9, 668361. https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.668361
 • Zhu, Y., & Cai, S. (2018). "Types and development trends of agricultural cooperatives in China". Modern Agricultural Science and Technology, 7, 151-153.
 • Xie, X., Chen, Y., & Cheng, J. (2020). "The role of agricultural cooperatives in rural development in China: Evidence from field surveys". Land Use Policy, 99, 104904. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104904