Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý mượn trả tài liệu tại thư viện Trường Đại học Tây Nguyên

Main Article Content

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý mượn trả tài liệu tại thư viện Trường Đại học Tây Nguyên

Tác giả

Nguyễn Thị Lành
Trương Hải
Trần Thị Lê Vân

Tóm tắt

Quy trình mượn trả là bài toán cơ bản của thư viện nói chung và thủ thư nói riêng. Với việc quản lý mượn trả bằng thủ công như thời gian trước đã gặp nhiều trở ngại trong công việc mượn trả cơ bản, gây khó khăn cho công việc thống kê, theo dõi và quản lý. Ứng dụng công nghệ thông tin vào Quản lý mượn trả tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Tây Nguyên đã là một công cụ hỗ trợ cho thư viện trong các công tác quản lý mượn trả sách trong thời điểm hiện tại. Nhờ liên kết với cơ sở dữ liệu đào tạo hiện có của Nhà trường, công việc thống kê, tổng hợp cũng được thuận lợi và chính xác hơn. Ngoài ra, kết quả của đề tài còn giúp cho sinh viên thuận lợi trong việc tra cứu tài liệu cũng như xác thực kết quả mượn trả trực quan, chính xác hơn.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Tự nhiên
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Thị Lành

Thư viện, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Lành; ĐT: 0772469622; Email: ntlanh@ttn.edu.vn.

Trương Hải

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Trần Thị Lê Vân

Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

  • Anh, N.K. (2004). Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Đạt, L.H. (chủ biên) (2000). Các kỹ xảo lập trình với Microsoft Visual Basic & Borland Delphi, NXB Giáo dục.
  • Giang, V.T. (2016). Đề tài cơ sở: "Hệ thống hóa tài liệu thư viện theo học phần phục vụ sinh viên khoa nông lâm nghiệp Trường Đại học Tây nguyên".
  • Hiếu, N.T. (2008). Luận văn thạc sĩ: "Biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện trường Đại học Tây Nguyên".
  • Lan, L.P. & Hải, H.Đ. (2000). Giáo trình lý thuyết & bài tập Borland Delphi, NXB Giáo dục.
  • Lành, N.T. (2008). Luận văn thạc sĩ: "Biện pháp quản lý công tác bổ sung tài liệu tại thư viện Trường Đại học Tây Nguyên".
  • Thi, V.Đ (1997). Cơ sở dữ liệu: kiến thức và thực hành, NXB Thống kê.
  • Thuần, H. & Hà, H.C. (2004). Các hệ cơ sở dữ liệu: Lý thuyết và thực hành T.1, NXB Giáo dục.
  • Trung, V.Đ. (2013). Luận văn thạc sĩ: "Tổ chức và hoạt động tại thư viện Trường Đại học Tây Nguyên".
  • Trung, V.Đ. (2019). Đề tài cơ sở: "Phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện trường Đại học Tây Nguyên".