Những nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng lý luận dạy học vào thực tiễn dạy học ở bậc tiểu học khi thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Main Article Content

Những nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng lý luận dạy học vào thực tiễn dạy học ở bậc tiểu học khi thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tác giả

Vũ Minh Chiến
Nguyễn Thị Thanh Vân
Trương Quỳnh Như

Tóm tắt

Trong bối cảnh Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đang được thực hiện ở cấp tiểu học, những lý luận dạy học mới trong quá trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cần được vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn dạy học ở bậc tiểu học. Nghiên cứu này tiến hành khảo sát 250 giáo viên dạy học các khối lớp 1, lớp 2 và lớp 3 tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, làm cơ sở để tiến hành phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng lý luận dạy học mới vào thực tiễn dạy học khi triển khai Chương trình giáo dục giáo dục phổ thông 2018 ở bậc tiểu học. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng: thứ nhất, giáo viên có vai trò trung gian, làm cầu nối để lý luận dạy học được vận dụng vào thực tiễn dạy học; thứ hai, tiết dạy học trên lớp giúp việc chuyển hóa qua lại giữa lý luận dạy học và thực tiễn dạy học được hiện thực hóa; thứ ba, thiết bị dạy học có vai trò quan trọng đối với mục tiêu của việc vận dụng lý luận vào thực tiễn. Cuối cùng, các quy định trong quản lý có vai trò định hướng giáo viên vận dụng, chuyển biến lý thuyết vào thực tiễn và ngược lại. Bằng việc làm sáng tỏ vai trò của các nhân tố nêu trên, kết quả này là tài liệu tham khảo giúp giáo viên và các cấp quản lý có biện pháp tác động tích cực và đúng đắn nhằm đáp ứng yêu cầu và mục tiêu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Vũ Minh Chiến

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Vũ Minh Chiến; ĐT: 0835139539; Email: vmchien@ttn.edu.vn.

Nguyễn Thị Thanh Vân

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Trương Quỳnh Như

Phòng Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

  • Ban Chấp hành Trung ương (2013). Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Nghị quyết số 29. Tạp chí cộng sản.
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). Chương trình Giáo dục phổ thông, chương trình tổng thể. Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Guo, Y.X. (2005). On the process attribute and value of education. Education research.