Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Tây Nguyên

Main Article Content

Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Tây Nguyên

Tác giả

Trương Hải
Phạm Văn Thuận
Nguyễn Đình Sỹ
Lê Thụy Vân Nhi
Nguyễn Thị Lành

Tóm tắt


Nghiên cứu khoa học là một trong ba nhiệm vụ chính của giảng viên, ngoài ra còn là cơ hội nâng cao kiến thức, trình độ thực tiễn của viên chức không phải giảng viên và sinh viên trong Nhà trường. Tại trường Đại học Tây Nguyên, hàng năm có hàng trăm đề tài khoa học các cấp, bài báo, giáo trình,… được thực hiện nhưng vẫn chưa có phần mềm quản lý các hoạt động này, nên ít nhiều công tác quản lý khoa học của Nhà trường còn rất khó khăn. Phần mềm quản lý hoạt động khoa học công nghệ sử dụng chủ yếu các form trên Windows để thao tác, kết nối hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server trên cả hai nền tảng kết nối trực tiếp trong mạng nội bộ và kết nối gián tiếp thông qua cơ chế client/server giúp người dùng sử dụng trên nền internet. Liên kết và chia sẻ với cơ sở dữ liệu đào tạo của Nhà trường, phục vụ công tác quản lý của phòng KHQHQT và hỗ trợ viên chức, sinh viên trong trường thuận lợi trong nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.


Article Details

Chuyên mục
Khoa học Tự nhiên
Tiểu sử của Tác giả

Trương Hải

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Trương Hải, ĐT: 0949354649, Email: truonghai@ttn.edu.vn.

Phạm Văn Thuận

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Đình Sỹ

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên

Lê Thụy Vân Nhi

Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Thị Lành

Thư viện, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

  • Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên (2020), Nghị quyết số 41/NQ-HĐTr ngày 25 tháng 12 năm 2020, Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Tây Nguyên, 6-7.
  • Hồ Thuần & Hồ Cẩm Hà (2004), Các hệ cơ sở dữ liệu: Lý thuyết và thực hành T.1, NXB Giáo dục.
  • Nguyễn Kim Anh (2004), Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Lê Phương Lan & Hoàng Đức Hải (2000), Giáo trình lý thuyết & bài tập Borland Delphi, NXB Giáo dục.
  • Lê Hữu Đạt (chủ biên) (2000), Các kỹ xảo lập trình với Microsoft Visual Basic & Borland Delphi, NXB Giáo dục.
  • Trường Đại học Tây Nguyên (2016), Quyết định số 1701/QĐ-ĐHTN-KH&QHQT ngày 30 tháng 8 năm 2016, Qui định quản lý hoạt động khoa học công nghệ.
  • Trường Đại học Tây Nguyên (2021a), Quyết định số 1113/QĐ-ĐHTN ngày 31 tháng 5 năm 2021, Sổ tay nghiên cứu khoa học.
  • Trường Đại học Tây Nguyên (2021b), Quy trình Quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.