Biểu hiện năng lực tự học âm nhạc của sinh viên ngành giáo dục mầm non trường đại học Tây Nguyên

Main Article Content

Biểu hiện năng lực tự học âm nhạc của sinh viên ngành giáo dục mầm non trường đại học Tây Nguyên

Tác giả

Trần Thị Lệ
Vũ Trọng Hào
Đinh Thị Trang

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu biểu hiện năng lực tự học âm nhạc của sinh viên ngành giáo dục mầm non, Trường Đại học Tây Nguyên. Năng lực tự học được điều tra trên mặt nhận thức và mặt thái độ. Thông qua việc khảo sát 230 sinh viên (SV) ngành Giáo dục Mầm non, kết quả cho thấy năng lực tự học (NLTH) của SV ở mức trung bình. Bên cạnh đó, bài viết đã làm rõ một số đặc điểm khác biệt về mặt nhận thức và hành động của SV theo các biến phạm trù và các yếu tố ảnh hưởng đến NLTH các học phần âm nhạc của SV. Trên cơ sở thực trạng, bài viết đúc rút những kết luận nhằm định hướng về cả mặt ý thức và hành động cho SV ngành Giáo dục Mầm non theo hướng học tập lâu dài. Đồng thời giúp SV nhận định rõ động cơ, mục tiêu và nhu cầu học tập, từ đó cải thiện NLTH âm nhạc của SV.


Article Details

Chuyên mục
Khoa học Nhân văn
Tiểu sử của Tác giả

Trần Thị Lệ

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Trần Thị Lệ; ĐT: 0944193979; Email: ttle@ttn.edu.vn.

Vũ Trọng Hào

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên

Đinh Thị Trang

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

  • Vũ Dũng (2008). Từ điển Tâm lí học, NXB Từ điển Bách khoa.
  • Nguyễn Đức Giang và Phạm Thị Hồng Nhung (2019). Hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá năng lực tự học và quy trình tổ chức phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong các trường đại học sư phạm. Tạp chí Giáo dục, 194, 185-190.
  • Phạm Thị Hòa (2010). Phương pháp giáo dục âm nhạc trong trường Mầm non, NXB Đại học Sư phạm.
  • Nguyễn Thị Kiều Thu (2020). Phát triển năng lực tự học cho sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, 485(1), 39-43.
  • Lê Phú Thắng (2016). Xây dựng khái niệm tự học trên cơ sở kế thừa thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà quản lí giáo dục thế giới và trong nước, Tạp chí Giáo dục, Số 374, tr.21-23.
  • Nguyễn Cảnh Toàn (1997). Quá trình dạy - tự học, Nxb. Giáo dục.
  • Chu Thị Phương (2016). Phát triển năng lực tự học trong đào tạo tín chỉ cho sinh viên các trường sư phạm. Tạp chí Giáo dục, SĐB (3/2016), 173-176.