Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp Đắk Lắk

Main Article Content

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp Đắk Lắk

Tác giả

Nguyễn Hà Hồng Anh
Bùi Thị Hiền

Tóm tắt


Kế toán trách nhiệm (KTTN) đã được vận dụng tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên có rất ít nghiên cứu về áp dụng KTTN tại Đắk Lắk, Việt Nam. Sử dụng phương pháp điều tra, bài báo xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTTN tại các doanh nghiệp Đắk Lắk. Kết quả cho thấy 5 nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến việc vận dụng KTTN với mức độ tác động lần lượt là: Sự phân cấp quản lý trong doanh nghiệp, nhận thức của nhà quản trị về KTTN, trình độ của nhân viên kế toán, chi phí tổ chức KTTN và quy mô doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu này cung cấp một số định hướng cho các doanh nghiệp Đắk Lắk trong việc vận dụng KTTN.


Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Hà Hồng Anh

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Hà Hồng Anh; ĐT: 0978311579; Email: nhhanh@ttn.edu.vn.

Bùi Thị Hiền

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

 • Đặng Văn Dược & Phạm Kim Cương (2010). Kế toán quản trị. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thống Kê.
 • Đỗ Thị Phương Hoa (2019). Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp ngành dệt may trên địa bàn TP. HCM. Luận văn thạc sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 • Tạ Đình Chúc Quân (2018). Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp Logistics trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Luận văn Thạc sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 • Phạm Văn Thiện (2020). Tình hình đăng ký doanh nghiệp và môi trường kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk 6 tháng đầu năm 2020. Truy cập: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/chitiettin.aspx?groupID=597&IDNews=5150&tieude=tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-va-moi-truong-kinh-doanh-taitinh-dak-lak-6-thang-dau-nam-2020.aspx [ngày 14/7/2021].
 • Biswas, T. (2017). Responsibility accounting: A review of related literature. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 4(8), 202-206.
 • Fowzia, R. (2011). Use of Responsibility Accounting and Measure the Satisfaction Levels of Service Organizations in Bangladesh. International Review of Business Research Papers, 7(5), 53-67.
 • Hanini, E. A. (2013). The Extent of Implementing Responsibility Accounting Features in the Jordanian Banks. European Journal of Business and Management, 5(1), 217-229.
 • Hair, J. F., & et al. (2009). Multivariate Data Analysis (7th ed.). Prentice Hall.
 • Karasioghu, F., & Gokturk, I. E. (2012). The application of responsibility accounting system with the scope of increasing efficiency in hospital business in Turkey. Journal of Finance, 11(1), 199-203.
 • Nguyen, N. T. (2020). Factors Affecting Responsibility Accounting at Public Universities: Evidence from Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(4), 275 – 286.
 • Nguyen, M. T. (2021). The Impact of Responsible Accounting on Organizational Performance: A Case Study of Pharmaceutical Enterprises in Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 1065–1071.
 • Nguyen, N. T., Nguyen, T. L. H., Pham, D. C. (2019). Factors affecting the responsibility accounting in Vietnamese firms: A case study for livestock food processing enterprises. Management Science Letters, 9, 1349–1360.
 • Nguyen, T. D., & et al. (2020). Factors affecting responsibility accounting at joint stock commercial banks in Vietnam. Journal of Southwest Jiaotong University, 55(4). DOI: 10.35741/issn.0258-2724.55.4.22
 • Tran, Q. T. (2021). Factors affecting an application of responsibility center accounting in Vietnamese enterprises. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(7), 0491–0499.
 • Tran, T. T., Dinh, T. H. & Nguyen, H. A. (2020). The effects of organization size and manager's educational background on responsibility accounting: Evidences from Vietnamese cement enterprises. Accounting, 6, 611–618.