Vai trò của doanh nghiệp khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk

Main Article Content

Vai trò của doanh nghiệp khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk

Tác giả

Đỗ Thị Nga
Vũ Trinh Vương

Tóm tắt

Bài viết này đánh giá vai trò của doanh nghiệp khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, các doanh nghiệp khu vực tư nhân có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh qua các khía cạnh i) sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch vụ; ii) tăng trưởng GDP; iii) tăng nguồn thu ngân sách; iv) tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo; v) thúc đẩy tăng năng suất; vi) tăng trưởng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Hạn chế của doanh nghiệp khu vực tư nhân tỉnh Đắk Lắk là quy mô nhỏ, yếu về nguồn lực và năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động tài chính thấp. Để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân, góp phần cải thiện vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, các biện pháp cần tập trung tháo gỡ bao gồm nâng cao năng lực quản trị và năng lực công nghệ; tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, đất đai và tín dụng, khuyến khích thúc đẩy tích tụ vốn và tăng trưởng quy mô của các doanh nghiệp.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Đỗ Thị Nga

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Đỗ Thị Nga; ĐT: 0914056482; Email: dothinga@ttn.edu.vn

Vũ Trinh Vương

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tài liệu tham khảo

 • Ban chấp hành Trung ương (2017). Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 • Lê Duy Bình (2018). Kinh tế tư nhân Việt Nam - Năng suất và Thịnh vượng. Hà Nội.
 • Trần Kim Chung và Tô Ngọc Phan (2019). Vai trò động lực của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế Việt Nam. Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương.
 • Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2021). Niên giám thống kê năm 2020.
 • Võ Văn Lợi (2018). “Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra”. Tạp chí Tài chính online. Dẫn từ http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/phat-trien-kinh-te-tu-nhan-o-viet-namva-mot-so-van-de-dat-ra-302117.html.
 • Nguyễn Đình Luận (2015), Vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, Tạp chí Phát triển & hội nhập. Số 25, tập 35, tr.24-28.
 • Nguyễn Hồng Sơn (2017). “Phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam: Những rào cản và giải pháp. Tạp chí Kinh tế và Quản lý. Số 22, tháng 6/2017.
 • Tổng cục Thống kê Việt Nam (2021). Niên giám thống kê Việt Nam năm 2020. NXB Thống kê.
 • World Bank (2015). Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ. NXB Hồng Đức, Hà Nội.
 • Ayandibu A. O., Houghton J. (2017). “The role of Small and Medium Scale Enterprise in local economic development”. Journal of Business and Retail Management Research. Vol. 11, no. 2.
 • Edmiston K. D. (2004). The role of small business in economic development. Federal Reserve Bank of Kansas City.
 • Francis U. U. (2009). The Role of Small and Medium Enterprises in the Nigerian Economy. University of Nigeria.
 • Hassan T. and Ahmad B. (2016). “The Role of Micro Enterprises in Employment and Income Generation: A Case Study of Timergara City Dir Pakistan”. International Journal of Economics & Management Sciences. Vol. 5, no. 2.
 • Herr H. and Nettekoven Z. M. (2017). The Role of Small and Medium-sized Enterprises in Development. Frendrich Ebert Stiftung.
 • Larderel J. A. (2002). Sustainable Development: The Role of Business. Public Administration and Public Policy.
 • Madanchian M., Hussein N., Noordin F. and Taherdoost H. (2016). “The Role of SMEs in Economic Development; Case Study of Malaysia”. Elvedit Journal Submissions. From https://www.researchgate.net/publication/305323678_The_Role_of_SMEs_in_Economic_Development_Case_Study_of_Malaysia.
 • Neagu C. (2016). “The importance and role of small and medium-sized businesses”. Theoretical and Applied Economics. Vol. 23, no. 3, p. 331-338.
 • Obi J. N. (2015). “The Role of Small-scale Enterprises in the Achievement of Economic Growth in Nigeria”. International Journal of Social Sciences and Humanities. Vol. 3, no. 1.
 • Porter M. E. (2012). The Role of Business in Social and Economic Development: Creating Shared Value. Harvard Business School. Washington.
 • Robert J. M. (2001). The Role of Small and Medium Enterprises in Transition: Growth and Entrepreneurship. World Institute for Development Economics Research.