Đánh giá tài nguyên du lịch và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng buôn Ako Dhông, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Main Article Content

Đánh giá tài nguyên du lịch và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng buôn Ako Dhông, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tác giả

Thị Kim Oanh Nguyễn

Tóm tắt

Buôn Ako Dhông tại Đắk Lắk được biết đến như một mô hình kiểu mẫu về phát triển loại hình du lịch cộng đồng, là nơi hội tụ những giá trị văn hóa bản địa của buôn làng Ê Đê. Tuy nhiên, do sự phát triển chưa đồng nhất giữa chủ thể tài nguyên du lịch và các bên liên quan dẫn đến tình trạng phát triển chưa bền vững và có khả năng suy giảm tài nguyên, do đó yêu cầu đặt ra trong nội dung đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tại buôn là vấn đề thiết yếu. Một mặt phát triển hoạt động du lịch bền vững, mặt khác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa của tộc người Ê Đê tại buôn. Nghiên cứu sử dụng phương pháp chính là đánh giá tài nguyên qua xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, sau đó chọn lọc nội dung đánh giá dựa vào các điều kiện thực tiễn tại buôn Ako Dhông. Qua quá trình đánh giá và xếp loại, buôn Ako Dhông có kết quả ở mức độ “Điểm du lịch khá thuận lợi” với 43/56 điểm. Trong đó, các tiêu chí đánh giá có mức độ thuận lợi khác nhau trong phát triển du lịch cộng đồng tại buôn, nổi bật có tiêu chí vị trí và khả năng tiếp cận điểm tài nguyên, tính liên kết của điểm tài nguyên và độ hấp dẫn của tài nguyên, những tiêu chí này có thể khai thác và phát huy tốt trong hoạt động du lịch cộng đồng. Nghiên cứu cung cấp những thông tin quan trọng, góp phần đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tại buôn cũng như cung cấp thông tin cho các ban ngành quản lý du lịch có cơ sở nhận định lại và tiếp tục xây dựng các nội dung, quy hoạch phù hợp với thực tế hoạt động du lịch của buôn, hướng đến sự phát triển bền vững và phát triển du lịch cộng đồng đạt hiệu quả cao, mở rộng mô hình đánh giá và phát triển đến các điểm du lịch khác trong địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử Tác giả

Thị Kim Oanh Nguyễn

Khoa Du lịch và Việt Nam học, Đại học Nguyễn Tất Thành;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Kim Oanh; ĐT: 0984231661; Email: kimoanhvietnamhoc@gmail.com

Tài liệu tham khảo

  • Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Ngọc Sĩ (2015). Đánh giá các điểm tài nguyên du lịch tỉnh Vĩnh Long và những định hướng phát triển các điểm du lịch. Trường Đại học Văn Hiến. (07), 71-81.
  • Võ Thị Ngọc Hiền (2020). Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên ven biển Phú Yên và định hướng phát triển du lịch. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(6), 73-81.
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2017). Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020”. Quốc hội (2017). Luật số: 09/2017/QH14, Luật Du lịch Việt Nam, Hà Nội.
  • Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk (2020). Kế hoạch số 2661/KH-SVHTTDL “Kế hoạch Hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng tại buôn Ako Dhông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột”, Đắk Lắk.
  • Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk (2018). Báo cáo số 1334/BC-SVHTTDL “Báo cáo Kết quả khảo sát thực địa, đánh giá và đề xuất xây dựng một mô hình điểm về phát triển du lịch cộng đồng tại thành phố Buôn Ma Thuột”, Đắk Lắk.