Những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức theo quan điểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Main Article Content

Những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức theo quan điểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả

Phạm Phương Anh
Võ Thị Thu Nguyệt

Tóm tắt

Xây dựng Đảng về đạo đức – một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng thể hiện mối quan hệ chặt chẽ với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được xem là khâu then chốt, một mục tiêu mà Đảng ta luôn phấn đấu trong suốt quá trình xây dựng Đảng. Bài viết làm rõ những thành tựu đạt được, hạn chế cũng như rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức thời gian qua đồng thời phân tích và làm rõ những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng tại Đại hội XIII của Đảng Cộng sản qua đó cho thấy bước nhận thức mới của Đảng ta nhằm hướng đến xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh ngang tầm với những yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Phạm Phương Anh

Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Phạm Phương Anh; ĐT: 00914250184; Email: ppanh@ttn.edu.vn.

Võ Thị Thu Nguyệt

Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

  • Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, tr184.
  • Đảng Cộng sản Việt Nam (2021a), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.183-184.
  • Đảng Cộng sản Việt Nam (2021b), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.184&237.
  • Hội đồng Lý luận Trung ương (2021), Những điểm mới trong các văn kiện đại hội XIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tr.248.
  • Bùi Thế Đức (2018), “Giáo dục liêm, chính với cán bộ, đảng viên - việc cần thiết giữ đảng trường tồn”, Tạp chí Tuyên Giáo, (6), tr.7-9.
  • Báo Chính Phủ (2019). Thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. [Online] Truy cập tại: https://baochinhphu.vn/thi-hanh-ky-luat-hon-70-can-bo-cao-cap-thuoc-dien-trunguong-quan-ly-102262533.htm