Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Tây Nguyên có 05 ngành/liên ngành nằm trong danh mục Tạp chí tính điểm công trình khoa học của Hội đồng Giáo sư Nhà nước..Chi tiết:
1. Công bố xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của hơn 80 tạp chí khoa học ở Việt Nam [vietnamnet.vn]
2. Công bố xếp hạng Chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor) của các Tạp chí Khoa học Việt Nam năm 2020