Quay trở lại Chi tiết Bài báo Symmetrized (p,h)-convexity and some Hermite-Hadamard-type inequalities Tải xuống Tải xuống PDF