Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ý kiến kiểm toán và tính kịp thời của báo cáo tài chính đã được kiểm toán: bằng chứng từ các ngân hàng thương mại Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF