Quay trở lại Chi tiết Bài báo Enhancement of Prodigiosin production from soybean residue by-product via fermentation technology Tải xuống Tải xuống PDF